Rigsombuddet

Rigsombudsmanden på Færøerne er en institution under Statsministeriet.

Rigsombudsmanden på Færøerne er rigets øverste repræsentant på Færøerne og bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden har sæde i Lagtinget og adgang til at deltage i forhandlinger om alle fællesanliggender, dog uden stemmeret. Endvidere skal rigsombudsmanden underrettes om beslutninger taget i Lagtinget eller Landsstyret samt om vedtagne lagtingslove og andre bestemmelser udfærdiget af det færøske hjemmestyre.

Rigsombuddet behandler som overøvrighed en række sager på det familieretlige område, som i Danmark først og fremmest varetages af statsforvaltningerne. Det drejer sig om bevilling til separation og skilsmisse, sager om adoption, fastsættelse af ægtefælle- og børnebidrag, fastsættelse af regler for personligt samvær med børn, bevilling til fri proces, godkendelse af ægtepagter, godkendelse af mindreåriges og umyndiges retshandler og sager om indfødsret.

Rigsombuddets hovedopgaver består endvidere af:

  • Behandling af en række sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder ikraftsættelse af dansk rigslovgivning for Færøerne.
  • Afgivelse af periodiske indberetninger til Statsministeriet om aktuelle økonomiske og politiske forhold på Færøerne.
  • Afholdelse af valg på Færøerne til Folketinget samt eventuelle folkeafstemninger, der bestemmes af Folketinget.
  • Medvirke ved planlægning og afvikling af besøg på Færøerne af Kongefamilien, Folketinget, regeringen og diplomater m.fl. og deltagelse i den hermed forbundne mødevirksomhed.
  • Udarbejdelse og udgivelse af to årlige publikationer: Årsberetning for Færøerne, der indeholder en ajourført beskrivelse af de færøske samfundsforhold, samt Lovregister for Færøerne.
  • Indstillinger om kongelige hædersbevisninger.

Endvidere er rigsombudsmanden født medlem af bestyrelsen for Dansk-Færøsk Kulturfond.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik