Oplysninger om behandling af dine personoplysninger


Når Statsministeriet modtager og behandler din henvendelse, behandler ministeriet oplysninger om dig. Efter artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen), har Statsministeriet pligt til at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Statsministeriet er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Telefon: 33 92 33 00
Mail: stm@stm.dk
Hjemmeside: www.stm.dk

Hvis du har spørgsmål til Statsministeriets behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte ministeriet.

2. Statsministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Kammeradvokaten /advokat Martin Sønnersgaard har rollen som databeskyttelsesrådgi-ver for Statsministeriet. Martin Sønnersgaard kan kontaktes på følgende måder: På e-mail: stm-dpo@kammeradvokaten.dk, på adressen Vester Farimagsgade 23, 1606 København V, Att. Databeskyttelsesrådgiver Martin Sønnersgaard, eller telefon 33 15 20 10.

Du kan i øvrigt kontakte Statsministeriets databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til Statsministeriets behandling af personoplysninger.

3. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
Statsministeriet behandler dine personoplysninger som led i offentlig myndighedsudøvelse. Din henvendelse undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen.


4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Statsministeriet behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Statsministeriets behandling af dine oplysninger sker således som led i ministeriets myndighedsudøvelse.

Statsministeriet behandler dine eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares). Statsministeriet er således forpligtet til at journalisere din henvendelse efter offentlighedslovens regler.

5. Indsamling af personoplysninger
Statsministeriet behandler alene de oplysninger om dig, som er indeholdt i din henvendelse. Hvilke oplysninger, der behandles, afhænger således af, hvilke oplysninger du har angivet i din henvendelse. Dette kan bl.a. omfatte følgende oplysninger:

• Kontakt- og identifikationsoplysninger (fx navn og e-mail).
• Oplysninger i din henvendelse, som du selv har indsendt til Statsministeriet, herunder om private forhold, civilstatus, helbredsforhold, religiøs eller politisk overbevisning mv.

Der kan være tale om følgende kategorier af personoplysninger:

• Almindelige personoplysninger og identifikationsoplysninger (CPR-nummer).
• Oplysninger om strafbare forhold.
• Følsomme personoplysninger.

6. Modtagere eller kategorier af modtagere
Statsministeriet kan – og skal i nogle tilfælde – videregive din henvendelse til offentlige myndigheder (fx et andet ressortministerium), politiske partier, Folketinget, Kongehuset eller andre med henblik på besvarelse af henvendelsen. Du vil normalt modtage en underretning, hvis din henvendelse videregives til andre. Statsministeriet overlader endvidere oplysninger til ministeriets databehandlere (fx Statens IT).

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Statsministeriet behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i de oplysninger, som Statsministeriet behandler om dig. Du har efter artikel 21 endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Statsministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Efter artikel 16 har du ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har endvidere efter artikel 17 i særlige tilfælde ret til at slettet oplysninger om dig på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, der er anført i afsnittet om opbevaring og sletning.

Endelig har du efter artikel 18 i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Statsministeriet fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Statsministeriet, jf. ovenfor under pkt. 1.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet
Du kan klage over Statsministeriets behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik