Mødemateriale fra Globaliseringsrådet 2005 - 2006

Globaliseringsrådet blev nedsat i april 2005 til at rådgive regeringen om en strategi for Danmark i den globale økonomi. Rådet var bredt sammensat af medlemmer fra bl.a. fagforeninger, erhvervslivets organisationer, virksomheder samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. I forbindelse med rådets mødet blev udarbejdet en række publikationer og baggrundspapirer.

Publikationer mv.:
Danmark og globaliseringen - debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark
Fremgang, fornyelse og tryghed – strategi for Danmark i den globale økonomi
Fremgang, fornyelse og tryghed - de vigtigste initiativer
Progress, innovation and cohesion - summary - engelsk version
Partnerskabsaftalen
Kommissorium

Generelle baggrundspapirer til møderne:
Dansk erhvervslivs størrelsesstruktur
Forskning og udvikling og produktivitetsstigninger
Faktapapir om kultur- og oplevelsesøkonomien
Produktivitetsopgørelser for den offentlige sektor
Direkte udenlandske investeringer
Irlands strategi for at tiltrække udenlandske investeringer
Ud- og indvandring af højtkvalificerede
Virksomhedernes internationale lokalisering

Baggrundsmateriale til møde 26.-27. maj 2005
Danmark i den globale økonomi
Hovedtræk af globaliseringen for Danmark
Globalisering og det danske arbejdsmarked
Velstand vækst og produktivitet
Velstandsudviklingen i Danmark og Finland
Danmarks placering i internationale målinger for konkurrencedygtighed
Danske unges alder ved afslutning af uddannelse

Baggrundsmateriale til møde 18.-19. august 2005
Debatoplægget ”Verdens bedste folkeskole - vision og strategi"
Bilag om folkeskolens formålsparagraf
Bilag om ansvar og ledelse i folkeskolen
Bilag om kvalitet og evaluering i folkeskolen
Bilag om folkeskolens resultater
Bilag om skolestart
Bilag om læreruddannelsen

Baggrundsmateriale til møde 25.-26. august 2005
Debatoplægget "Erhvervsuddannelser i verdensklasse”
Bilag om brancheforskydninger og nye strukturer
Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Bilag om internationalisering af erhvervsuddannelserne
Bilag om ledere og lærere på institutioner for erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland
Bilag om udvikling i praktikpladser på erhvervsuddannelserne
Bilag om praktiske indgange til erhvervsuddannelserne
Bilag om produktionsskoler
Bilag om unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse (restgruppen)
Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Bilag om de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal
Bilag om vejledning og brobygning i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne

Baggrundsmateriale til møde 10.-11. november 2005
Debatoplægget "Videregående uddannelser i verdensklasse - vision og strategi".
Bilag om de videregående uddannelser: Struktur og antal
Bilag om OECD's evaluering af danske universiteter
Bilag om studievalg - universitetsuddannelser
Gennemførelse og frafald på universiteternes uddannelser
Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser
Bilag om kvalitetsstyring af universiteternes uddannelser
Bilag om undervisningskvalitet i universitetsuddannelsernes uddannelser
Bilag om universiteternes udviklingskontrakter
Danske universiteters rammevilkår
Principper for sammenhængen mellem forskning og uddannelse
Praktikordninger på Handelshøjskolen i Århus, Handelshøjskolen i København og Syddansk Universitet
Bilag om korte videregående uddannelser i tal
Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal
Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser
Bilag om dokumentation, udvikling og deling af viden (forskningstilknytning)
Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning
Bilag om bestyrelser på selvejende erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet
Bilag om CVU-strukturen i andre lande: Norge, Finland, Holland og Tyskland
Målsætning om, at 50 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse
Den økonomiske tilskyndelse til uddannelse
Kvinder og mænd i videregående uddannelser

Baggrundsmateriale til møde 1.-2. december 2005
Debatoplægget "Uddannelser i verdensklasse - tre tværgående temaer"
Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser – Hvem tager ud, og hvem kommer ind?
Bilag om danske studerende på hele uddannelser i udlandet
Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark
Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever, studerende og lærere, som ønsker at studere i udlandet (eller samarbejde med udenlandske institutioner)
Bilag om det globale marked for uddannelse
Bilag: Hvad koster det at læse på udenlandske universiteter?
Bilag om den danske karakterskala og Karakterkommissionens anbefalinger
Bilag om Danmarks kulturaftaler
Bilag: De videregående uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser og fag på engelsk
Bilag om undervisning i fremmedsprog
Bilag om danske unges tidsforbrug til uddannelse
Bilag om statens Uddannelsesstøtte
Bilag om de gymnasiale uddannelser efter reformen august 2005
Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen
Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal
Bilag om overgang fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse
Udgifter til uddannelse og godtgørelse
Bilag 1 - Uddannelsesudgifter fordelt på uddannelseskategorier

Baggrundsmateriale til møde 8.-9. december 2005
Debatoplæg "Offentlig forskning - mere konkurrence og bedre kvalitet"
Bilag omfanget af offentlig forskning og udvikling
Bilag om bevillinger til offentlig forskning
Bilag om det forskningsfinansierende system
Bilag om sektorforskningsinstitutioner
Bilag om vurdering og måling af forskningskvalitet
Bilag om dansk forskeruddannelse
Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde

Baggrundsmateriale til møde 5.-6. januar 2006
Debatoplægget "Mere privat forskning og effektiv videnspredning"
Bilag om erhvervslivets forsknings- og udviklingsarbejde
Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning
Bilag om nettet af Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
Bilag om teknologioverførselsenheder og innovationsmiljøer
Bilag om Rådet for Teknologi og Innovation
Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde
Bilag om patenter og licenser ved offentlige forskningsinstitutioner
Bilag om forskningstilknytning

Baggrundsmateriale til mødet 19.-20. januar 2006
Debatoplægget "Flere vækstiværksættere"
Bilag om nye vækstvirksomheders udviklingsfaser
Bilag om iværksætteraktiviteten i Danmark sammenlignet med de førende iværksætterlande
Bilag om profil af de danske iværksættere
Bilag om markedet for risikovillig kapital
Bilag om infrastruktur for iværksættere
Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem
Bilag om gældende skatteregler for iværksættere på visse områder
Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse med start og drift af virksomhed
Bilag om behandling af konkursboer

Baggrundsmateriale til mødet 2.-3. februar 2006
Debatoplægget "Konkurrencekraft og innovation"
Bilag om globalisering, konkurrenceevne og konkurrencekraft
Bilag om Danmarks placering i internationale målinger af konkurrencedygtighed
Bilag om konkurrence i erhvervslivet
Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet
Bilag om anvendelse af udlicitering og frit valg
Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats
Bilag om ind- og udvandring af højtkvalificerede
Bilag om brugerdreven innovation
Bilag om handel med intellektuelle ejendomsrettigheder
Bilag om virksomhedernes anvendelse af IKT
Bilag om fakta om den offentlige sektor
Bilag om succesfuld offentlig innovation
Bilag om status for den offentlige sektors digitale kommunikation med borgere og virksomheder
Bilag om WTO efter ministermøde i Hongkong
Bilag om udvalgte internationale tendenser for dansk erhvervsliv
Bilag om skat, incitamenter og konkurrencekraft

Baggrundsmateriale til mødet 23.-24. februar 2006
Notat om udvalget om, at 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannelse
Notat om udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne
Notat om Trepartudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse
Notat om globaliseringens effekter på arbejdsmarkedet
Notat om Corporate Social Responsibility (CSR)
Notat om internationale regler og rammevilkår på det sociale område
Notat om internationale miljøreguleringer
Notat om den danske udviklingsbistand
Notat om status for klimaforhandlingerne

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik