Lov om dronning Margrethe den Andens civilliste

LOV nr 136 af 26/04/1972

Lov om dronning Margrethe den Andens civilliste

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Statens ydelse til dronning Margrethe den Andens civilliste fastsættes med et grundbeløb af 8.026.000 kr. årlig.

Stk. 2. Når der sker generel ændring af tjenestemandslønninger, foretages tilsvarende regulering af grundbeløbet.

Stk. 3. Ydelsen efter stk. 1, jfr. stk. 2, forhøjes eller nedsættes med tre procent for hver fulde tre points' udsving i reguleringspristallet ud over 100. Reguleringspristallet for januar og juli måneder benyttes ved reguleringen for tidsrummene henholdsvis 1. april - 30. september og 1. oktober - 31. marts. Eventuelle overskydende points henstår ril næste regulering.

Stk. 4. Ydelsen udbetales månedlig forud.

§ 2. Under civillisten hører følgende palæer og slotte m.m.:

  • 1) De fire palæer på Amalienborg. Af disse palæer er dog Frederik den Ottendes palæ afgivet til dronning Ingrid og vil således først til sin tid overgå til civillisten.
  • 2) Den del af Christiansborg Slot, som hørte under civillisten ved kong Frederik den Niendes død.
  • 3) De tilbygninger til Christiansborg Slot, som hørte under civillisten ved kong Frederik den Niendes død.
  • 4) Fredensborg Slot, hvoraf dog Gl. Kavalerbygning efter eventuel ombygning stilles til rådighed for dronning Ingrid. Denne bygning vil således først til sin tid igen overgå til civillisten.
  • 5) Sorgenfri Slot.
  • 6) Gråsten Slot.
  • 7) Jagtslottet Eremitagen.
  • I overensstemmelse med de hidtil gældende bestemmelser bekostes den indvendige vedligeholdelse ved de nævnte palæer og slotte af civillisten og den udvendige vedligeholdelse af staten.

Stk. 2. Palæerne og slottene m.v. overleveres til civillisten ved lovlige synsforretninger og skal til sin tid igen tilbageleveres af civillisten eller dronningens bo ved lovlige synsforretninger.

Stk. 3. De for kong Frederik den Niende forbeholdte dele af haverne ved palæerne og slottene overleveres ligeledes til dronning Margrethes civilliste. Civillisten afholder udgifterne til drift og vedligeholdelse af de nævnte dele af haverne.

§ 3. For det såkaldte statsinventar, dvs. statens møbler og inventarier i forskellige slotte og palæer, gælder den ordning, der er foreskrevet ved kgl. resolution af 7. januar 1862. Det påhviler civillisten årligt at betale det beløb, som er nødvendigt til statsinventarets vedligeholdelse og fornyelse efter den nævnte ordning.

Stk. 2. Heste, vogne, staldrekvisitter og øvrige inventatier, der hører til den kongelige staldetat, overleveres til civillisten efter lovlig vurdering og tilbageleveres til sin tid på samme måde. Er værdien ved tilbagelevering ringere end ved overleveringen, erstattes det manglende af civillisten eller dronningens bo.

§ 4. Dronningen har lovmæssig jagtret på de staten tilhørende arealer, der blev administreret af direktoratet for statsskovbruget ved ikrafttrædelsen af lov af 4. juni 1947 om kong Frederik den Niendes civilliste. Dette gælder dog ikke de arealer, hvorpå kongen tidligere har tilladt landbrugsministeren at disponere over jagten. Dronningen har endvidere lovmæssig jagtret på de staten tilhørende søer, som på det nævnte tidspunkt hørte under domænerne.

Stk. 2. Civillisten afholder alle udgifter i forbindelse med jagterne. Det vildt, som dronningen vil beholde, såvel som andre naturalydelser af statens ejendomme betales af civillisten.

§ 5. Udgifterne ved overleverings-, syns- og vurderingsforretningerne efter §§ 2 og 3 afholdes ved overleveringen til civillisten af staten og ved tilbageleveringen af civillisten eller dronningens bo.

§ 6. Loven har virkning fra den 1. februar 1972.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 428 af 4. juni 1947 om kong Frederik den Niendes civilliste og lov nr. 198 af 3. juni 1967 om årpenge for tronfølgeren, prinsesse Margrethe.

Givet på Christiansborg slot, den 26. april 1972.


Under Vor Kongelige Hånd og Segl.


MARGRETHE R.

/J.O. Krag

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik