Vejledning om behandling af sager vedrørende Grønland og om retningslinier for ministeriers og styrelsers forhold til Grønland

Vejledning nr. 143 af 3. juli 2001

1. Hjemmestyreordningen

1.1. Grundlaget for Grønlands hjemmestyre er lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands hjemmestyre. Efter hjemmestyreloven udgør Grønland et særligt folkesamfund inden for det danske rige.

Hjemmestyremyndighederne består af en folkevalgt repræsentation, Landstinget, og af en forvaltning, der ledes af et landsstyre. Lederen af landsstyret benævnes landsstyreformand, de øvrige medlemmer landsstyremedlemmer. Landstinget vælger landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne. De nærmere regler for hjemmestyret fremgår af landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret med senere ændringer.

1.2. Hjemmestyreloven opererer i §§ 4 og 5 med en sondring mellem sagsområder, der er (potentielle) hjemmestyreanliggender undergivet hjemmestyremyndighedernes kompetence og sagsområder, der er rigsanliggender undergivet rigsmyndighedernes kompetence.

Det er i hjemmestyrelovens bilag, gengivet som bilag 1 til denne vejledning, angivet, hvilke sagsområder, der kan overtages af hjemmestyret.

Overtagelsen af sagsområder, der er nævnt i hjemmestyrelovens bilag, kan ske på to principielt forskellige måder:

I. Efter hjemmestyrelovens § 4 kan hjemmestyret overtage sagsområder eller en del af et sagsområde, således at hjemmestyret herefter har den lovgivende og administrative myndighed for området og overtager de udgifter, der er forbundet hermed. Forskrifter for disse sagsområder, der vedtages af Landstinget og stadfæstes af landsstyrets formand, benævnes landstingslove.

II. Efter hjemmestyrelovens § 5 kan rigsmyndighederne efter forhandling med hjemmestyret ved lov bemyndige hjemmestyret til at overtage den regelfastsættende myndighed for samt administrationen af et sagsområde, som ikke er overgået til hjemmestyret efter lovens § 4. Statens tilskud til disse områder fastsættes ved lov. Forskrifter for disse sagsområder, der vedtages af Landstinget og stadfæstes af landsstyrets formand, benævnes landstingsforordninger.

Den principielle forskel mellem overtagelser efter henholdsvis § 4 og § 5 bygger på det hovedsynspunkt, at lovgivningsmagt og bevillingsmyndighed ikke bør adskilles. Ved de tilskudsfinansierede områder efter hjemmestyrelovens § 5 er såvel bevillingsmyndigheden som kompetencen til at udstede bemyndigelseslove fortsat hos Folketinget. Landstingets forskrifter udstedes som konsekvens heraf som forordninger.

1.3. Ministeransvaret for områder, der er overtaget efter hjemmestyrelovens § 5 i henhold til konkrete bemyndigelseslove, indebærer en forpligtelse til at påse, at hjemmestyret overholder de rammer, der er fastsat i de enkelte bemyndigelseslove, men går på den anden side ikke videre. Et sådant principielt ministeransvar eksisterer ikke for områder, der overtages i henhold til hjemmestyrelovens § 4.

1.4. Efter hjemmestyrelovens § 7 kan rigsmyndighederne efter aftale med hjemmestyret ved lov bestemme, at sagsområder, der ikke er nævnt i lovens bilag, overgår til hjemmestyret efter lovens § 4 eller § 5. Afgørelsen af, hvilke sagsområder der kan overgå til hjemmestyret efter denne bestemmelse, træffes ud fra hensynet til rigsenheden og til, at hjemmestyret får en udstrakt indflydelse på områder, der særligt berører grønlandske forhold.

1.5. Hjemmestyret er ifølge hjemmestyrelovens § 10 undergivet de forpligtelser, der følger af traktater og andre internationale regler, som til enhver tid er bindende for riget, ligesom rigsmyndighederne i følge lovens § 11 har afgørelsen i spørgsmål, der angår rigets forhold til udlandet.

1.6. Det grønlandske hjemmestyre har siden indførelsen den 1. maj 1979 gradvist overtaget en række områder, der hidtil har været varetaget af rigsmyndighederne. I bilag 2 til denne vejledning er givet en oversigt over sagsområder, der er overtaget af hjemmestyret som hjemmestyreanliggender. Bilaget indeholder tillige oplysninger om, hvilke ressortministerier der er ansvarlige for gennemført bemyndigelseslovgivning på de pågældende områder.

2. Forelæggelse for Statsministeriet

På sagsområder, der fortsat henhører under rigsmyndighederne, skal vedkommende ministerium i følgende sager indhente Statsministeriets udtalelse:

a) Forslag om indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative forskrifter for Grønland.

b) Forslag om væsentlige ændringer i de retningslinier, som ligger til grund for ydelsen af statstilskud til hjemmestyret samt andre dispositioner, der har væsentlig betydning for Grønlands økonomi.

c) Sager vedrørende forholdet til udlandet, herunder traktater og EU-forhold, der har eller vil kunne få væsentlig betydning for Grønland.

d) Forslag om indførelse af nye eller ændring af eksisterende ordninger i øvrigt for Grønland af mere principiel karakter, herunder forslag om overførsel af sagsområder til Grønlands hjemmestyre, der ikke kræver lovgivning.

e) Udkast til besvarelser af spørgsmål fra Folketinget, der berører grønlandske forhold.

Statsministeriets udtalelse i de sager, der er nævnt i pkt. 2, litra a) – d), skal indhentes, før sagen forelægges for hjemmestyret, jf. pkt. 4.

3. Underretning af Statsministeriet

På sagsområder, der fortsat henhører under rigsmyndighederne, skal vedkommende ministerium underrette Statsministeriet om følgende sager:

a) Forhandlinger med Grønlands hjemmestyre om emner af væsentlig politisk betydning.

b) Foranstaltninger, der er af betydning for de økonomiske forhold i Grønland.

c) Sager, der forelægges for Grønlands hjemmestyre, jf. pkt. 4.

d) Besøg i Grønland af repræsentanter for rigsmyndighederne, hvorunder lovgivningsmæssige, politiske, principielle eller lignende væsentlige emner forventes drøftet, samt officielle udenlandske besøg, jf. pkt. 7.

e) Andre forhold af væsentlig eller principiel betydning i relationerne mellem Danmark og Grønland, herunder om nedsættelse af dansk/grønlandske udvalg.

f) Henvendelser fra hjemmestyret vedrørende de sager, der er nævnt i pkt. 2 og 3.

Underretningen af Statsministeriet i de sager, der er nævnt i pkt. 3, litra a) – e), skal ske senest samtidig med vedkommende ministeriums henvendelse til hjemmestyret. Underretning af Statsministeriet i de sager, der er nævnt i pkt. 3, litra f), bør ske straks.

4. Forelæggelse af love, administrative forskrifter, traktater m.v. for det grønlandske hjemmestyre

4.1. Inden forelæggelse af sager for Grønlands hjemmestyre skal ministerierne tage stilling til inddragelse af Statsministeriet, jf. pkt. 2 og 3.

Rigsmyndighedernes henvendelser til hjemmestyret foregår som udgangspunkt gennem Rigsombudsmanden i Grønland, jf. pkt. 6

4.2. Efter hjemmestyrelovens § 12, stk. 1 og fast praksis, skal regeringsforslag til love, der indeholder bestemmelser, som udelukkende vedrører Grønland eller i øvrigt har væsentlig betydning for Grønland, forelægges for hjemmestyret til udtalelse inden fremsættelsen i Folketinget. Dette gælder bl.a. for særlige »love for Grønland«, der anvendes, hvor der er tale om principielle forskelle mellem den grønlandske ordning og ordningen i den øvrige del af riget.

Andre regeringsforslag til love, der territorialt omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Grønland, bør fremsendes til hjemmestyret inden fremsættelsen i Folketinget.

4.3. Ministerierne bør ved udarbejdelsen af lovforslag, herunder ændringsforslag, være opmærksomme på den pågældende lovs eller ændringslovs territoriale gyldighedsområde. Hvis en lov ikke skal gælde for Grønland, f.eks. fordi der er tale om lovgivning på et område, der er overtaget af hjemmestyret, bør det udtrykkeligt anføres, at loven ikke gælder for Grønland. Dette er dog ikke nødvendigt, når det efter lovens indhold er åbenbart, at den ikke omfatter grønlandske forhold, eller loven er en ændringslov til en lov, der ikke gælder for Grønland.

4.4. Hvis ressortministeriet forudser ønsker fra hjemmestyret om afvigelser i forhold til den danske ordning, eller loven ønskes gennemført i Grønland med sådanne afvigelser, vil det være hensigtsmæssigt, at der i loven indsættes en anordningsbestemmelse, hvorefter loven kan sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Det påhviler ressortministeriet efterfølgende at forelægge spørgsmålet om lovens ikrafttrædelse for Grønland for hjemmestyret sammen med udkast til ikrafttrædelsesanordning, jf. pkt. 4.5.

Ministerierne bør altid vurdere nødvendigheden af anvendelsen af anordningsbestemmelser. Det bør således tilstræbes alene at anvende anordningsbestemmelse, hvor loven vil kunne bringes i anvendelse for Grønland.

4.5. Efter hjemmestyrelovens § 12, stk. 2 og fast praksis, skal udkast til administrative forskrifter, som indeholder bestemmelser, der udelukkende vedrører Grønland eller i øvrigt har væsentlig betydning for Grønland, forelægges hjemmestyret til udtalelse inden udstedelsen. Udkast til kongelig anordning om ikraftsættelse af en rigslov for Grønland skal altid forelægges for hjemmestyret til udtalelse inden udstedelsen.

Andre udkast til administrative forskrifter, der territorialt omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Grønland, bør fremsendes til hjemmestyret inden udstedelsen.

4.6. Lovtidendeloven gælder tillige for Grønland, jf. nedenfor under pkt. 5. Forskrifter, der territorialt omfatter både Danmark og Grønland, træder således i kraft samtidig i Danmark og Grønland, medmindre andet bestemmes. Det kan være hensigtsmæssigt at medtage en bestemmelse, hvorefter ikrafttrædelsestidspunktet bestemmes af den pågældende minister, såfremt høringen af hjemmestyret ikke har kunnet afsluttes inden lovens eller forskriftens ikrafttrædelsestidspunkt.

I øvrigt bør ministerierne være opmærksomme på behovet for, at lovgivning, der kan sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning, træder i kraft for Grønland samtidig med Danmark.

4.7. Hvis en lov skal sættes i kraft for Grønland med mange ændringer, bør anordningen udformes således, at loven gengives i den form, hvorved den bringes til at gælde for Grønland. Vedrørende de særlige lovtekniske forhold, som gør sig gældende ved udarbejdelse af anordninger og øvrige administrative forskrifter for Grønland, henvises til Justitsministeriets vejledning om udarbejdelse af administrative forskrifter.

4.8. Efter hjemmestyrelovens § 13 skal traktater, der kræver Folketingets samtykke og som særligt berører grønlandske interesser, forelægges for hjemmestyret til udtalelse, inden de indgås. Ved indgåelse af aftaler med andre lande bør rigsmyndighederne således i hvert enkelt tilfælde være opmærksomme på spørgsmålet om den pågældende aftales eventuelle gyldighed for Grønland.

Andre traktater m.v., der berører et grønlandsk hjemmestyreanliggende eller et rigsanliggende af betydning for Grønland, forelægges tillige for hjemmestyret til udtalelse, inden de indgås.

Såfremt hjemmestyrets udtalelse ikke foreligger på tidspunktet for Danmarks ratifikation, bør der så vidt muligt tages forbehold i traktaten for så vidt angår Grønland. I sidstnævnte tilfælde påhviler det ressortministeriet efterfølgende at indhente en udtalelse fra hjemmestyret om eventuel ophævelse af forbeholdet og gennemførelse af traktaten i Grønland.

Hvis der i ressortministeriet opstår spørgsmål i relation til Grønland i forbindelse med traktatindgåelser, bør disse forelægges for Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste, der i en vejledning om traktatindgåelse har beskrevet forholdet til Grønland (og Færøerne).

4.9. I øvrigt skal vedkommende ministerium inddrage Grønlands hjemmestyre forud for internationale forhandlinger, der væsentligt berører grønlandske interesser. Inddragelsen bør af hensyn til hjemmestyrets forberedelser ske på et så tidligt tidspunkt som muligt.

4.10. For at lette og fremskynde hjemmestyrets stillingtagen til lovforslag, love, anordninger, bekendtgørelser, traktater m.v., der forelægges for hjemmestyret til udtalelse bør bestemmelserne ved sagens forelæggelse for hjemmestyret være ledsaget af et resumé over indholdet. Resumeet bør for traktaters vedkommende indeholde en beskrivelse af den betydning, traktatgennemførelsen forudses at få for dansk lovgivning. I øvrigt bør ressortministeriet, hvis der fremsættes ønske herom, bistå hjemmestyret f.eks. med udarbejdelse af redegørelser, deltagelse i møder og lignende.

4.11. Efter hjemmestyrelovens § 14 skal hjemmestyrets udtalelse, i de sager, der forelægges til udtalelse, foreligge senest 6 måneder efter forelæggelsen, med mindre rigsmyndighederne i det enkelte tilfælde fastsætter andet. I andre sager fastsætter rigsmyndighederne i hvert enkelt tilfælde fristen for hjemmestyrets svar.

Ved fastsættelse af fristen for hjemmestyrets svar bør der tages hensyn til, om sagen skal behandles af Grønlands Landsting, herunder at oversættelse af relevante dokumenter til grønlandsk kan finde sted, inden sagens behandling i Landstinget. Tidspunkterne for Landstingets samlinger er omtalt i pkt. 8.1.

4.12. Lovforslag, retsforskrifter, resumeer, traktater m.v. skal senest samtidig med forelæggelsen for hjemmestyret fremsendes til Statsministeriet med henblik på stillingtagen til og iværksættelse af oversættelse til grønlandsk, jf. pkt. 3, litra c, og pkt. 8.5.

5. Retsforskrifters kundgørelse for Grønland, Grønlandsk Lovsamling og Grønlandsk Lovregister

5.1. Lovtidendeloven gælder tillige for Grønland. Rigsmyndighedernes lovgivning, der gælder for Grønland, skal således kundgøres i Lovtidende, og kundgørelsen er på samme måde som i Danmark en forudsætning for forskrifternes ikrafttræden for Grønland.

5.2. Love, anordninger og bekendtgørelser, der gælder for Grønland, optages i Nalunaarutit/Grønlandsk Lovsamling, der udgives én gang årligt af Statsministeriet på dansk og grønlandsk. Optagelse af retsforskrifter i Nalunaarutit er uden betydning for spørgsmålet om forskrifternes ikrafttræden for Grønland. Oplysninger om abonnement på og salg af Nalunaarutit kan fås ved henvendelse til Schultz Information, Herstedvang 12, 2620 Albertslund. Telefon 43 63 23 00.

Statsministeriet udgiver tillige én gang årligt Grønlandsk Lovregister, der indeholder en oversigt over de for Grønland gældende retsforskrifter, d.v.s. både dansk lovgivning og hjemmestyrelovgivning. Oplysning om abonnement på lovregisteret kan fås hos Schultz Information, Herstedvang 12, 2620 Albertslund. Telefon 43 63 23 00. Lovregisteret sælges i øvrigt hos Schultz boghandel.

6. Rigsombudsmanden i Grønland

6.1. Rigsombudsmanden i Grønland er en institution under Statsministeriet. Rigsombudsmanden deltager uden tale- og stemmeret i Landstingets møder, følger udviklingen i Grønland og fungerer i væsentlige sager som bindeleddet mellem rigsmyndighederne og hjemmestyret.

6.2. Rigsmyndighedernes henvendelser til hjemmestyret i de sager, der er nævnt under pkt. 2 og 3, skal foregå gennem Rigsombudsmandens kontor, medmindre det følger af fast praksis for de pågældende sager eller i øvrigt i det enkelte tilfælde er aftalt med Statsministeriet eller Rigsombudsmanden, at henvendelse kan ske direkte til hjemmestyret. I de tilfælde, hvor henvendelse sker direkte til hjemmestyret, skal Rigsombudsmanden samtidig underrettes herom.

6.3. Rigsombudsmanden administrerer som overøvrighed væsentlige dele af den familieretlige lovgivning i Grønland.

Rigsombudsmanden bistår danske myndigheder med at fremskaffe oplysninger om grønlandske forhold. Rigsombudsmanden kan efter anmodning fra danske myndigheder afgive udtalelser om danske lovinitiativer m.v., der har relevans for Grønland. Rigsombudsmanden bistår endvidere hjemmestyret og andre grønlandske myndigheder m.fl. med at fremskaffe oplysninger fra andre danske myndigheder og kan afgive udtalelser om hjemmestyrets lovinitiativer.

6.4. Rigsombudsmanden i Grønland har følgende adresse: Postboks 1030, 3900 Nuuk. Telefon (00 299) 321001. Kortnr. for centraladministrationens fælles telefonsystem er 13513. Telefax (00 299) 324171. E-mailadresse: riomgr@gl.stm.dk.

7. Besøg i Grønland og orientering af hjemmestyret om udenlandske ministres officielle besøg i Danmark

7.1. Ved ministres rejser til Grønland skal Rigsombudsmanden underrettes såvel med henblik på koordination af officielle besøg i Grønland som med henblik på almindelig bistand til ressortministeriet i forbindelse med rejsen. Underretningen bør ske så tidligt som muligt, inden der tages kontakt til hjemmestyret. Såfremt der fra hjemmestyrets side tages initiativ til et ministerbesøg i Grønland, skal ressortministeriet underrette Rigsombudsmanden herom.

Tilsvarende gælder tjenstlige besøg, hvorunder lovgivningsmæssige, politiske, principielle eller lignende væsentlige emner forventes drøftet samt officielle udenlandske besøg i Grønland, herunder besøg i Grønland af medlemmer af det udenlandske diplomatiske korps i Danmark.

Statsministeriet, og for så vidt angår udenlandske besøg også Udenrigsministeriet, bør tillige underrettes om ovennævnte besøg, jf. pkt. 3, litra d).

7.2. Vedkommende ministerium orienterer Grønlands hjemmestyre om udenlandske ministres officielle besøg i Danmark med henblik på at muliggøre inddragelse af hjemmestyret i sager, som særligt vedrører Grønland.

Udenrigsministeriet og hjemmestyret har indgået en aftale om procedurerne i forbindelse med landsstyreformandens deltagelse i besøg i udlandet og statsbesøg i Danmark.

8. Andre oplysninger

8.1. Grønlands Landsting afholder som hovedregel to samlinger i løbet af året. Én samling i efteråret, der påbegyndes tredje fredag i september, og som normalt strækker sig over 6-8 uger og én samling i foråret, der normalt strækker sig over 4-6 uger. Rigsombudsmanden i Grønland vil kunne oplyse om frister i forbindelse med samlingerne.

8.2. Under Statsministeriet er nedsat et permanent Rådgivende Udvalg Vedrørende Grønlands Økonomi. Udvalget følger den økonomiske udvikling i Grønland og afgiver beretninger herom til statsministeren og Grønlands hjemmestyre. Statsministeriet offentliggør beretningerne, som sendes til Folketinget, ministerierne, pressen samt en række institutioner og privatpersoner. Udvalgets adresse er: Det Rådgivende Udvalg Vedrørende Grønlands Økonomi, Statsministeriet, Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00. Telefax 33 11 16 65. E-mailadresse: stm@stm.dk.

8.3. Finansministeriet koordinerer overenskomst- og aftaleforhold for det personale, rigsmyndighederne beskæftiger i Grønland og har det overordnede ansvar for løn- og ansættelsesvilkår for dette personale, jf. skrivelse af 15. december 1988 fra Administrations- og Personaledepartementet til samtlige ministerier og styrelser.

8.4. I henhold til forvaltningsaftale af 2. maj 1996, der trådte i kraft den 1. januar 1997, mellem staten og De grønlandske kommuners Landsforening varetager de enkelte kommuner i Grønland en række opgaver, der henhører under rigsmyndighedernes ansvarsområde.

8.5. Statsministeriet yder efter anmodning grønlandsk tolkebistand i forbindelse med oversættelse af lovforslag, retsforskrifter, korrespondance m.v.

8.6. Grønlands hjemmestyres Danmarkskontor bistår med oplysninger om grønlandske forhold. Kontorets adresse er: Pilestræde 52, Postboks 2151, 1112 København K. Telefon 33 69 34 00. Telefax 33 69 34 01. E-mailadresse: journal@ghsdk.dk.

+++Bilag+++Bilag 1

Sagsområder, der ifølge bilaget til lov om Grønlands hjemmestyre kan overgå til hjemmestyret.

1. Grønlands styrelsesordning.

2. Styrelsesordningen for kommunerne.

3. Skatter og afgifter.

4. Folkekirken og de fra folkekirken afvigende trossamfund.

5. Fiskeri på territoriet, jagt, landbrug og renavl.

6. Fredning.

7. Landsplanlægning.

8. Nærings- og konkurrencelovgivning, herunder også lovgivning om restaurations- og hotelvirksomhed, regler om alkoholholdige drikke samt regler om lukketid.

9. Sociale forhold.

10. Arbejdsmarkedsforhold.

11. Undervisning og kultur, herunder erhvervsuddannelse.

12. Erhvervsforhold i øvrigt, herunder statens fiskeri- og produktionsvirksomhed, erhvervsstøtte og erhvervsudvikling.

13. Sundhedsvæsen.

14. Lejelovgivning, boligstøtte og boligforvaltning.

15. Vareforsyning.

16. Intern passager- og godsbefordring.

17. Miljøbeskyttelse.

+++Bilag+++Bilag 2

Sagsområder, der er overtaget af Grønlands hjemmestyre

I. Sagsområder overtaget efter hjemmestyrelovens § 4

Sagsområder overtaget efter hjemmestyrelovens § 4

Dato for overtagelse

Grønlands styrelsesordning

1. maj 1979

Styrelsesordningen for kommunerne

1. maj 1979

Skatter og afgifter

1. januar 1980

Regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland

1. januar 1980

Regulering af erhvervsmæssigt grønlandsk fiskeri, fangst m.v.

1. november 1980

Fredning

1. januar 1981

Kompetence til at foretage indgreb i overenskomstmæssigt varslede konflikter f.s.v.a. journalister

1. oktober 1982

Kompetence til at fastsætte bestemmelser om dyrtidsregulering af lønninger m.v. for den del af det private arbejdsmarked i Grønland, hvor lønninger reguleres på grundlag af det grønlandske reguleringspristal

1. december 1983

Næringslovgivning

1. januar 1985

Regulering af den resterende del af erhvervsmæssigt fiskeri

1. januar 1985

EFG-elevers retsstilling

1. februar 1985

Kompetence til at foretage indgreb i overenskomstmæssigt varslede konflikter (genetablering af fredspligt) på den resterende del af det offentlige, ikke-statslige arbejdsmarked og på det private arbejdsmarkeds (Thule Air Base delvis undtaget).

1. november 1985

Kompetence til at fastsætte bestemmelser om løn- og ansættelsesforhold i øvrigt på det private arbejdsmarked i Grønland (Thule Air Base delvis undtaget), herunder bestemmelser om dyrtidsregulering af lønninger m.v., der reguleres på grundlag af det danske reguleringspristal.

1. november 1985

Konkurrencelovgivningen

1. januar 1986

Mønstring af søfarende

1. juli 1986

Forsamlingshuse

1. januar 1987

Radiostøjdæmpning og fællesantenner

1. januar 1987

Regulering af jagt og fiskeri af ikke-erhvervsmæssig karakter

1. januar 1989

Kompetence til at lovgive om licitation

1. maj 1989

Regelfastsættelse vedr. indgåelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. for personale under hjemmestyret og kommunerne, som ikke er omfattet af hovedaftalen vedr. tjenestemænd i Grønland

1. april 1991

Regelfastsættelse for og tilsyn med produktion af naturtørret fisk til det grønlandske hjemmemarked

1. november 1993

Sagsområder overtaget efter hjemmestyrelovens § 7, jf. § 4

Dato for overtagelse

Stednavne i Grønland - L 555 30/11-1983

1. januar 1984

Regelfastsættelse vedrørende det særlige grønlandske flag - L 222 6/6-1985

6. juni 1985

Regelfastsættelse om sommertid - L 817 19/12-1989

1. januar 1990

Regelfastsættelse vedr. ekspropriation på overtagne sagsområder - L 1012 19/12-1992

19. december 1992

Undersøgelse og udnyttelse af vandkraftressourcer - L 1075 22/12-1993

1. januar 1994

Hunde og dyreværn - L 906 16/12-1998

1. januar 1999

Ansvarsforholdene på medieområdet - L 439 31/5-2000

1. januar 2001

II. Sagsområder overtaget efter hjemmestyrelovens § 5

Sagsområder overtaget efter hjemmestyrelovens § 5

Ikrafttrædelsesdato

Ansvarligt ressortministerium

L 579 29/11-1978 om folkeskolen i Grønland

1. januar 1980

Undervisningsministeriet

L 580 29/11-1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet

1. januar 19801)

Statsministeriet

L 581 for Grønland om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de social-pædagogiske uddannelser 2)

1. januar 1980

Undervisningsministeriet

L 583 29/11-1978 om radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland (afløst af L 815 19/12-1989 om radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland)

1. januar 1980

Kulturministeriet

L 584 29/11-1978 for Grønland om fritidsvirksomhed

1. januar 1980

Kulturministeriet

L 587 29/11-1978 om kirken i Grønland (afløst af L 264 6/5-1993 om kirken i Grønland)

1. januar 1980

Kirkeministeriet

L 589 29/11-1978 om biblioteksvæsenet i Grønland

1. januar 1980

Kulturministeriet

L 582 29/11-1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser

1. januar 1981

Undervisningsministeriet

L 609 23/12-1980 om folkehøjskoler i Grønland

1. januar 1981

Undervisningsministeriet

L 610 23/12-1980 om museumsvæsenet i Grønland

1. januar 1981

Kulturministeriet

L 612 23/12-1980 for Grønland om arealanvendelse, byudvikling og bebyggelse

1. januar 1981

Statsministeriet

L 134 28/3-1984 om støtte til erhverv i Grønland

1. januar 1985

Erhvervsministeriet

L 135 28/3-1984 for Grønland om produktion og salg af grønlandske produkter

1. januar 1985

Statsministeriet

L 944 23/12-1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v.

1. januar 1987

Boligministeriet

L 848 21/12-1988 om Grønlands centrale Lønanvisnings overførsel til Grønlands hjemmestyre

1. januar 1989

Finansministeriet

L 850 21/12-1988 for Grønland om miljøforhold m.v.

1. januar 1989

Miljø- og Energiministeriet

L 369 6/6-1991 om sundhedsvæsenet i Grønland

1. januar 1992

Sundhedsministeriet

Sagsområder overtaget efter hjemmestyrelovens § 7, jf. § 5

Ikrafttrædelsesdato

Ansvarligt ressortministerium

L 469 6/11-1985 for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v.

1. januar 1986

Statsministeriet

L 943 23/12-1986 for Grønland om el, vand, varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v. 3)

1. januar 1987

Statsministeriet/Forsk- ningsministeriet 3)

L 847 21/12-1988 om Grønlands Fiskeriundersøgelsers overførsel til Grønlands hjemmestyre

1. januar 1989

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ved L 305 14/5-1991 fastsattes statens tilskud til området, der ved aftale af 21. februar 1991 mellem Statsministeriet og Grønlands hjemmestyre overførte ansvaret for de civile opgaver i lufthavnen ved Sdr. Strømfjord og på forsvarsområdet ved Thule samt ansvaret for Kulusuk flyveplads til Grønlands hjemmestyre med virkning fra den 1. oktober 1991.

1. oktober 1991

Statsministeriet

1) Reglerne om bistandsvirksomhed for grønlændere i Danmark trådte først i kraft den 1. januar 1981

2) L 581 29/11-1978 blev ophævet med ikrafttrædelsen af L 582 29/11-1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, og området er nu reguleret i denne lov.

3) Ved L 1089 29/12-1997 for Grønland om telekommunikation er telekommunikation til og fra Grønland overført til hjemmestyret pr. 1/1-1998, og ved kgl. resolution af 27/10-1997 er ressortansvaret overført fra Statsministeriet til Forskningsministeriet.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik