Orientering om kongelig resolution af 2. august 2004

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 2. august 2004 besluttet

at afskedige i nåde fødevareminister Mariann Fischer Boel, Kommandør af Dannebrogordenen, og skatteminister Svend Erik Hovmand, Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen, fra de dem hidtil betroede ministerstillinger;

at udnævne minister for flygtninge, indvandrere og integration Bertel Haarder, Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen, til minister for udviklingsbistand, således at han fortsat beklæder stillingen som minister for flygtninge, indvandrere og integration;

at bestemme, at følgende under udenrigsministeren hørende sagsområder henlægges til ministeren for udviklingsbistand: sager vedrørende såvel multilateral som bilateral udviklingsbistand til udviklingslandene;

at bestemme, at den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder fortsat sker i Udenrigsministeriet under ledelse af ministeren for udviklingsbistand og på hans ansvar;

at bestemme, at der oprettes et Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender, således at der til dette ministerium overføres følgende sagsområder, idet den nærmere fastlæggelse af ministerens ansvarsområde vil ske ved kongelig resolution:

fra Økonomi- og Erhvervsministeriet: Forbrugerstyrelsen med tilhørende sagsområder, fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Fødevaredirektoratet med dertil hørende sagsområder samt Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning,

fra Socialministeriet: sager vedrørende generel børne-, ungdoms- og familiepolitik,

fra Justitsministeriet: de under Civilretsdirektoratet hørende sagsområder med undtagelse af tilsyn med fonde m.v. samt fri proces,

fra Beskæftigelsesministeriet: sager vedrørende barselsdagpenge og børnepasningsorlov;

at fritage socialminister og minister for ligestilling Henriette Kjær, Kommandør af Dannebrogordenen, for disse stillinger og udnævne hende til minister for familie- og forbrugeranliggender;

at fritage miljøminister Hans Christian Schmidt, Kommandør af Dannebrogordenen, fra denne stilling og udnævne ham til fødevareminister;

at udnævne medlem af Folketinget Eva Kjer Hansen, Ridder af Dannebrogordenen, til socialminister og minister for ligestilling;

at udnævne forhenværende medlem af Folketinget, journalist, cand. mag. Connie Hedegaard til miljøminister,

at udnævne medlem af Folketinget Kristian Jensen til skatteminister, samt

at bestemme, at ressortansvaret for sager vedrørende støttet boligbyggeri og byfornyelse overføres fra økonomi- og erhvervsministeren til socialministeren.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik