Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder

BEK nr 855 af 12/08/2004

Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelige resolutioner af 2. og 9. august 2004 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling imellem ministerierne:

§ 1. Ressortansvaret for sager vedrørende støttet boligbyggeri og byfornyelse overføres fra økonomi- og erhvervsministeren til socialministeren. Overførslen omfatter sager vedrørende:

1) lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.,

2) lov om støttede private ungdomsboliger,

3) lov om visse almennyttige afdelingers omprioritering m.v.,

4) lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser,

5) lov om boligbyggeri, med undtagelse af sager vedrørende bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden,

6) lov om boliger for ældre og personer med handicap,

7) ophævede byggestøtte-, kollegiestøtte- og boligbyggerilove, der fortsat finder anvendelse for tilsagn om støtte efter den pågældende lovgivning,

8) lov om statens bygge- og boligfond,

9) lov om byfornyelse og udvikling af byer,

10) ophævede love om sanering, byfornyelse og boligforbedring, privat byfornyelse og byfornyelse, der fortsat finder anvendelse for beslutninger og tilsagn om støtte efter den pågældende lovgivning,

11) lov om fremme af privat udlejningsbyggeri,

12) lov om tvungen administration af udlejningsejendomme,

13) lov om kommunal anvisningsret,

14) lov om boligsparekontrakter,

15) lov om boligopsparing og

16) lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og fritidsboliger.

§ 2. Der oprettes et Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender, således at der til dette ministerium overføres de i stk. 2-6 nævnte sager.

Stk. 2. Fra Økonomi- og Erhvervsministeriet overføres sager vedrørende:

1) lov om forbrugerklager,

2) lov om mærkning og skiltning med pris m.v.,

3) lov om markedsføring,

4) lov om en Rejsegarantifond,

5) lov om Forbrugerforum,

6) lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser og

7) lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel.

Stk. 3. Fra Socialministeriet overføres sager vedrørende:

1) børne-, ungdoms- og familiepolitik, jf. §§ 4 (bortset fra de dele, der vedrører den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte), 7-15b, 19-22, 26-26a, 63 og 129, stk. 2, i lov om social service,

2) lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

3) tilskud til forældre med børnepasningsorlov, jf. §§ 27 og 27a i lov om social service,

4) særlig hjælp vedrørende børn, jf. §§ 83 og 84 i lov om aktiv socialpolitik og

5) Børnerådet, jf. § 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Fra Beskæftigelsesministeriet overføres sager vedrørende:

1) barselsdagpenge, jf. §§ 11, 12, stk. 1, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 19a, 25 (f.s.v.a. fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser) og 30, stk. 1 og 2 (f.s.v.a. udgifterne til barselsdagpenge) i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,

2) barselsfravær, jf. §§ 7, 7a og 10 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v.,

3) lov om børnepasningsorlov og

4) lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Stk. 5. Fra Justitsministeriet overføres sager vedrørende:

1) adoptionsloven,

2) børneloven,

3) lov om forældremyndighed og samvær,

4) lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser,

5) lov vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægteskab, adoption, værgemål samt lov om tillæg hertil (dog ikke sager vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser om værgemål),

6) lov om ægteskabs indgåelse og opløsning,

7) lov om registreret partnerskab,

8) lov om ægteskabets retsvirkninger,

9) lov om børns forsørgelse,

10) lov om inddrivelse af underholdsbidrag,

11) lov om personnavne,

12) § 56a, stk. 4-5, i udlændingeloven,

13) lov for Grønland om børns retsstilling,

14) lov om umyndighed og værgemål i det omfang loven fortsat er gældende for Grønland og Færøerne og med undtagelse af sager vedrørende lovens bestemmelser om værgemål og

15) lov om børns retsstilling i det omfang loven fortsat er gældende for Færøerne.

Stk. 6. Fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri overføres sager vedrørende:

1) lov om fødevarer m.v.,

2) lov om dyrlæger,

3) lov om hold af dyr, med undtagelse af sager vedrørende tilladelse til frivillig auktion over avlsdyr, jf. lovens § 10, og sager vedrørende tilskud til avlere, som har dyr af gamle danske husdyrracer, jf. lovens § 24,

4) økologilovens §§ 2-4, 6-8 og 10-12 samt § 14 for så vidt angår fødevarer og visse non-food produkter, jf. bekendtgørelse nr. 761 af 14. august 2000 om økologiske fødevarer m.v. og

5) Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning.

Statsministeriet, den 12. august 2004

Anders Fogh Rasmussen

/Sten Frimodt Nielsen

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik