Orientering om kongelig resolution af 23. november 2007

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 23. november 2007 besluttet

at afskedige i nåde finansminister Thor Pedersen, Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen, minister for flygtninge, indvandrere og integration Rikke Hvilshøj, fra de dem hidtil betroede ministerstillinger;

at fritage undervisningsminister og kirkeminister Bertel Geismar Haarder, Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen, for stillingen som kirkeminister, at fritage socialminister og minister for ligestilling Karen Moustgaard Jespersen, for stillingen som socialminister, at fritage indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, Kommandør af Dannebrogordenen, for denne stilling, at fritage miljøminister og minister for nordisk samarbejde Connie Hedegaard, Kommandør af Dannebrogordenen, for disse stillinger, at fritage minister for familie- og forbrugeranliggender Carina Christensen, for denne stilling, at fritage transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen for denne stilling;

at bestemme at der oprettes et Ministerium for Sundhed og Forebyggelse, således at der til dette ministerium overføres følgende sagsområder:

fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: sager vedrørende sundhedspolitik samt sygehus- og sundhedsvæsenet og sundhedslovgivningen inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Patientskadeankenævnet, Statens Serum Institut, Videns- og Forskningscentret for alternativ behandling, Den Centralvidenskabsetiske Komité samt Det Etiske Råd,

fra Socialministeriet: ressortansvaret for Kennedy Centret,

fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender: ressortansvaret for Motions- og Ernæringsrådet;

at bestemme at der oprettes et Velfærdsministerium, således at der til dette ministerium overføres følgende sagsområder:

fra Socialministeriet: de til Socialministeriet hørende forretninger, herunder ligestillingsområdet, bortset fra Kennedy Centret, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, Ankestyrelsen, Sikringsstyrelsen, Servicestyrelsen, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,

fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: sager vedrørende indenrigsområdet, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder CPR-administrationen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut samt de regionale statsforvaltninger;

fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender: sager vedrørende børne-, ungdoms- og familiepolitik, jf. dagtilbudsloven, lov om børnemiljø i dagtilbud, lov om social service, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, tilskud til forældre med børnepasningsorlov, særlig hjælp vedrørende børn, samt sager vedrørende Børnerådet,

fra Økonomi- og Erhvervsministeriet: ressortansvaret for koordinering af handicapområdet;

at bestemme at Indenrigsministeriet nedlægges, at Socialministeriet nedlægges;

at bestemme at der oprettes et Klima- og Energiministerium, således at der til dette ministerium overføres følgende sagsområder:

fra Miljøministeriet: sager vedrørende den nationale og internationale klimaindsats samt sager vedrørende affaldsforbrændingsanlæg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 50-50 b, samt lov om de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v.,

fra Transport- og Energiministeriet: ressortansvaret for Statens ejerskab til 50 % af aktiekapitalen i Nunaoil A/S samt sager vedrørende energilovgivningen inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Danmarks Meteorologiske Institut, Energistyrelsen, Energiklagenævnet, Elsparefonden, Energitilsynet, dog således at Energitilsynet fortsat sekretariatsbetjenes af Konkurrencestyrelsen, Energinet.dk, Nordsøenheden, EUPD, Det Rådgivende Energiforskningsudvalg samt Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer i Grønland;

at bestemme at betegnelsen for Transport- og Energiministeriet ændres til Transportministeriet,

at Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender nedlægges, og at de til dette ministerium hørende forretninger overføres på følgende måde:

til Justitsministeriet: sager vedrørende adoptionsloven, børneloven, forældreansvarsloven, lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v., lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen, lov vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægteskab, adoption, værgemål samt lov om tillæg hertil, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om registreret partnerskab, lov om ægteskabets retsvirkninger, lov om børns forsørgelse, lov om inddrivelse af underholdsbidrag, lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse, navneloven, lov for Grønland om børns retsstilling, lov om umyndighed og værgemål i det omfang loven fortsat er gældende for Grønland og Færøerne, sager vedrørende lov om børns retsstilling i det omfang loven fortsat er gældende for Færøerne inklusiv de til området hørende institutioner m.v.

til Økonomi- og Erhvervsministeriet Forbrugerstyrelsen med tilhørende sagsområder, herunder lov om forbrugerklager, lov om markedsføring, lov om en rejsegarantifond, lov om Forbrugerforum, lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser samt sager vedrørende lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel,

til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Fødevarestyrelsen samt sager vedrørende lov om fødevarer m.v., lov om dyrlæger, lov om hold af dyr, økologiloven for så vidt angår fødevarer og visse non-food produkter, inklusiv de til området hørende institutioner m.v., samt sager vedrørende fødevareinstituttet og veterinærinstituttet ved DTU.

til Beskæftigelsesministeriet: lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven), lov om lønmodtagers ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, lov om ret til dagpenge ved barsel (barsels-loven) samt lov om børnepasningsorlov;

at udnævne undervisningsminister og kirkeminister Bertel Geismar Haarder, Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen, til minister for nordisk samarbejde, at udnævne socialminister og minister for ligestilling Karen Moustgaard Jespersen, til velfærdsminister og minister for ligestilling, at udnævne indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, Kommandør af Dannebrogordenen, til finansminister, at udnævne miljøminister og minister for nordisk samarbejde Connie Hedegaard, Kommandør af Dannebrogordenen, til klima- og energiminister, at udnævne minister for familie- og forbrugeranliggender Carina Christensen til transportminister, at udnævne transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen til minister for sundhed og forebyggelse, at udnævne medlem af Folketinget Birthe Rønn Hornbech til integrationsminister og kirkeminister, at udnævne medlem af Folketinget Troels Lund Poulsen til miljøminister;

at bestemme, at ressortansvaret for sager vedrørende registrering af køretøjer mv. – som omhandlet i færdselslovens §§ 72-75, § 88 a, stk. 1, 3. pkt., og §§ 124 j-124 p samt § 124 q for så vidt angår betalinger, der sker i henhold til disse bestemmelser – overføres fra justitsministeren til skatteministeren, i det omfang ressortansvaret ikke allerede er overført ved kongelig resolution af 18. februar 2005;

at bestemme, at ressortansvaret for sager vedrørende registrering af køretøjer mv. i Grønland – som omhandlet i færdselsloven for Grønland §§ 5, 7 og 72 for så vidt angår beføjelser vedrørende registrering af køretøjer mv. – overføres fra justitsministeren til skatteministeren, i det omfang ressortansvaret ikke allerede er overført ved kongelig resolution af 25. februar 2005;

at bestemme, at finansministerens kompetence i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål overføres til kulturministeren;

at bestemme, at ressortansvaret for sager vedrørende godkendelse og anerkendelse af trossamfund overføres fra Kirkeministeriet til Justitsministeriet,

at bestemme, at ressortansvaret for statistikproduktionen ved Dansk Center for Forskningsanalyse ved Århus Universitet overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til Økonomi- og Erhvervsministeriet;

at bestemme, at ressortansvaret for CIRIUS og Den Koordinerede tilmelding (KOT) overføres fra Undervisningsmini-steriet til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling;

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik